Krystyna Osiecka

Krystyna Osiecka, Olsztyn

Numer skarbonki: 110923
Chciałabym wygrać walkę z najbardziej złośliwym guzem mózgu.
zebrano:
13 752 zł
7%
cel zbiórki:
172 000 zł

Historia

Mam na imię Krysia i mam 65 lat. Jestem szczęśliwą żoną, mamą i babcią. 7 lat temu straciłam syna w wyniku nieszczęśliwego wypadku i jako matka przeżyłam ogromną tragedię. Dzięki wsparciu moich bliskich dopiero po kilku latach złapałam wiatr w żagle i zaczęłam po prostu żyć. Będąc na emeryturze głównie zajmowałam się moimi wnukami, uczęszczałam na fitness, uczyłam się angielskiego oraz zajmowałam się ogródkiem na działce.

Kiedy życie zaczęło się układać, trafiłam do szpitala z podejrzeniem udaru. Niestety, po pełnej diagnozie okazało się, że mam guza mózgu w prawym płacie ciemieniowym. Guz na  szczęście okazał się operacyjny, niestety nie został wycięty w całości. Jak wynika z kolejnego rezonansu magnetycznego: „obraz MR budzi podejrzenie resztkowej masy guza 7x8 mm."

Po powrocie do domu mąż i rodzina przeżyli traumę, ponieważ przez pierwsze 3 tygodnie walczyliśmy z ustabilizowaniem padaczki i brakiem mojej empatii.

Po dwóch tygodniach od operacji otrzymałam wynik histopatologiczny. Był to: GLEJAK WIELOPOSTACIOWY IV STOPNIA. Jest to najbardziej agresywny i najbardziej złośliwy ze wszystkich guzów. Po jego zdiagnozowaniu rokowania nie napawają optymizmem. Jego naciekający charakter sprawia, że jest on zwykle trudny do usunięcia w całości. Dnia 10.12.2018 r. rozpoczynam radio i chemioterapię i mam nadzieję, że zniosę ją dobrze i będę mogła dalej cieszyć się życiem.

Wspólnie z rodziną znaleźliśmy informacje na temat leczenia guzów mózgu za pomocą terapii NanoTherm w Niemczech, która może przedłużyć mi życie. Terapia NanoTherm®, jest terapią dedykowaną pacjentom cierpiącym z powodu guzów mózgu. Terapia ta działa na guzy od wewnątrz i może być ona stosowana jako monoterapia lub być łączona z chemioterapią i/lub radioterapią w celu wzmocnienia skuteczności tych metod leczenia.

Terapia NanoTherm® polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie rozgrzewany jest za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia takie jak radioterapia i/lub chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta.

Więcej informacji na temat terapii na stronie:

https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html

Koszt terapii to ok. 40 tys. euro. Nie jestem w stanie wraz z rodziną pokryć kosztów leczenia. Utrzymuję się wyłącznie z mojej emerytury. Nigdy nikogo nie prosiłam o pieniądze, jednak w tej sytuacji walka o kolejny dzień życia nie zna wstydu. Chciałabym zobaczyć jak moje wnuki dorastają, cieszyć się życiem i móc kochać moich bliskich.

Po pojawieniu się nowych opcji na froncie mamy nadzieję, że uda nam się wdrożyć leczenie zalegalizowaną w Polsce marihuaną medyczną, która jak wynika z badań klinicznych przedłuża życie oraz poprawa jakość życia. 

Bardzo proszę o wsparcie finansowe w jakiejkolwiek kwocie, każda złotówka może przedłużyć mi życie.

Darowizny na rzecz leczenia Krystyny można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Wspomóż" w niebieskim prostokącie.

My name is Krysia and I am 65 years old. I am a happy wife, mother and grandmother. 7 years ago I lost my son as a result of an unfortunate accident and as a mother I experienced a huge tragedy. Thanks to the support of my family after a few years I caught the wind in my sails and began to live. Being retired I mainly dealt with my grandchildren, I went to fitness, I studied English and I was working in the garden on the plot.

 

When life began to be arranged I came to the hospital with a suspected stroke. Unfortunately, after full diagnosis, it turned out that I had a brain tumor in the right parietal lobe. The tumor turned out to be surgical, unfortunately it was not cut out completely, as follows from the next magnetic resonance: "MR picture raises suspicion of residual tumor mass 7x8 mm.

 

After returning home, the husband and family survived the trauma, because for the first three weeks we struggled to stabilize epilepsy and lack of my empathy.

 

After two weeks from the surgery, I received a histopathological result: IVORY FOOTGROUND GALAXY. This is the most aggressive and the most malicious of all tumors. After his diagnosis, the prognosis is not optimistic. Its infiltrating character makes it usually difficult to remove completely. On 10/12/2018 I start radio and chemotherapy and I hope I can take it well and enjoy life.

 

Together with the family, we found information on the treatment of brain tumors using NanoTherm therapy in Germany, which can extend my life. NanoTherm® therapy is a therapy dedicated to patients suffering from brain tumors. This therapy works on tumors from the inside and can be used as a mono therapy or combined with chemotherapy and / or radiotherapy to enhance the effectiveness of these treatments.

 

NanoTherm® therapy consists in injecting a magnetic fluid into the tumor, which is then heated with a very fast changing magnetic field. As a result of the action of the heat generated, the cancer cells are destroyed or sensitized to further treatment methods, such as radiotherapy and / or chemotherapy, which increases their effectiveness.

 

More information about the therapy on the site:

https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html


The cost of therapy is about 40 thousand. euro. I am unable to cover my treatment costs with my family. I only keep my pension. I have never asked anyone for money, but in this situation, fighting for another day of life does not know shame. I would like to see how my grandchildren grow up, enjoy life and love my relatives. Very please and financial support in any amount, every zloty can extend my life. Donations for the treatment of Krystyna can be made via online payment, payment card, PayPal or traditional transfer. To make a deposit, click above on the red "Support" button in the blue rectangle.

Ich heiße Krysia und bin 65 Jahre alt. Ich bin eine glückliche Frau, Mutter und Großmutter. Vor 7 Jahren verlor ich meinen Sohn infolge eines unglücklichen Unfalls und als Mutter erlebte ich eine große Tragödie. Dank der Unterstützung meiner Angehörigen erst nach ein paar Jahren bekam ich Wind in den Segeln und begann zu leben. Im Ruhestand beschäftigte ich mich hauptsächlich mit meinen Enkelkindern, ging zur Fitness, lernte Englisch und arbeitete auf dem Grundstück im Garten.

Als das Leben arrangiert wurde, kam ich mit einem vermuteten Schlaganfall ins Krankenhaus. Nach vollständiger Diagnose stellte sich leider heraus, dass ich einen Hirntumor im rechten Parietallappen hatte. Der Tumor stellte sich als operativ heraus, leider wurde er nicht vollständig herausgeschnitten, wie aus der nächsten Magnetresonanz hervorgeht: "Das MR-Bild lässt den Verdacht auf eine restliche Tumormasse von 7x8 mm aufkommen.

Nach der Rückkehr nach Hause überlebten der Ehemann und die Familie das Trauma, denn in den ersten drei Wochen hatten wir Schwierigkeiten, die Epilepsie und das Fehlen meines Einfühlungsvermögens zu stabilisieren.

Nach zwei Wochen nach der Operation erhielt ich ein histopathologisches Ergebnis: ELFENBEINFUSSGALAXIE. Dies ist der aggressivste und bösartigste aller Tumore. Nach seiner Diagnose ist die Prognose nicht optimistisch. Aufgrund seines infiltrierenden Charakters ist es normalerweise schwierig, sie vollständig zu entfernen. Am 10.12.2014 fange ich mit Radio und Chemotherapie an und hoffe, ich kann es gut nehmen und das Leben genießen.

Zusammen mit der Familie fanden wir Informationen zur Behandlung von Gehirntumoren mit der NanoTherm-Therapie in Deutschland, die mein Leben verlängern können. Die NanoTherm®-Therapie ist eine Therapie für Patienten, die an Gehirntumoren leiden. Diese Therapie wirkt bei Tumoren von innen und kann als Monotherapie oder in Kombination mit Chemotherapie und / oder Strahlentherapie verwendet werden, um die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu verbessern.

Die NanoTherm®-Therapie besteht darin, eine magnetische Flüssigkeit in den Tumor zu injizieren, der dann mit einem sich sehr schnell ändernden Magnetfeld erhitzt wird. Durch die Einwirkung der erzeugten Wärme werden die Krebszellen für weitere Behandlungsmethoden wie Strahlentherapie und / oder Chemotherapie zerstört oder sensibilisiert, was ihre Wirksamkeit erhöht.

Weitere Informationen zur Therapie vor Ort:

https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html

Die Kosten für die Therapie betragen etwa 40.000. Euro. Ich kann meine Behandlungskosten nicht mit meiner Familie decken. Ich halte nur meine Rente. Ich habe noch nie jemanden um Geld gebeten, aber in dieser Situation ist es keine Schande, für einen anderen Tag zu kämpfen. Ich würde gerne sehen, wie meine Enkelkinder aufwachsen, das Leben genießen und meine Verwandten lieben.

Sehr gerne und finanzielle Unterstützung in beliebiger Höhe, jeder Zloty kann mein Leben verlängern.

Spenden für die Behandlung von Krystyna können per Online-Zahlung, Zahlungskarte, PayPal oder herkömmlicher Überweisung erfolgen. Um eine Einzahlung zu tätigen, klicken Sie oben auf die rote Schaltfläche "Support" im blauen Rechteck.

Me llamo Krysia y tengo 65 años. Soy una feliz esposa, madre y abuela. Hace 7 años sufrí una gran tragedia familiar. Gracias al apoyo de la gente que me quiere la superé y jubilada, comencé a disfrutar de la vida: me ocupaba de mis nietos, realizaba actividad física, estudiaba inglés o cuidaba el jardín.

 

Una visita al hospital ante una sospecha de accidente cerebrovascular terminó con un terrible diagnóstico: tenía un tumor cerebral en el lóbulo parietal derecho. El tumor resultó ser operable, aunque no desapareció completamente, quedando según resonancia magnética “una masa tumoral residual de 7x8 mm”.

 

El regreso a casa fue muy duro porque durante las primeras tres semanas tuvimos que lidiar con ataques de epilepsia y mi ausencia de empatía consecuencia del proceso quirúrgico.

 

El resultado histopatológico indica que padezco GLIOBLASTOMA MULTIFORME, el tumor cerebral más común y maligno. Tras su diagnóstico, el pronóstico no es optimista. Su carácter infiltrante suele hacer difícil su completa eliminación. El 10/12/2018 empecé la radio y quimioterapia con la esperanza de responder bien al tratamiento y continuar disfrutando del tesoro que es la vida.

 

Con ayuda de mi familia, hemos encontrado un tratamiento, en Alemania, que puede aumentar mi esperanza de vida. El Tratamiento NanoTherm® es una termoterapia intratumoral cuyo objetivo es ayudar a los pacientes con tumores cerebrales. Ella puede ser utilizada como monoterapia o en combinación con radioterapia y/o quimioterapia para potenciar su efectividad.

En este Tratamiento NanoTherm®, el fluido magnético inyectado en el tumor se calienta mediante un campo magnético de rápida alternancia. Mediante el calor, las células tumorales, bien se destruyen o bien se vuelven más sensibles a otros tratamientos como la radioterapia y/o la quimioterapia. Por ello, mejora la eficacia de tratamientos adicionales.

 

Más información sobre la terapia en:

 

https://www.magforce.com/es/patienten/beschreibung-der-therapie.html

 

El coste de la terapia es de unos 40.000 euros. No puedo asumir todo el coste del tratamiento dado que sólo cuento con los ingresos de mi pensión. Nunca he pedido dinero a nadie, pero en esta situación, luchar por unos días más de vida no es algo de lo que me deba avergonzar. Quiero ver crecer a mis nietos y disfrutar de cada día de vida amando a mi familia.

Ruego su colaboración económica, en cualquier cantidad. Cada céntimo puede prolongar mi vida.

Las donaciones para el tratamiento de Krystyna se pueden realizar mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Para hacer una donación  depósito, haga clic arriba en el botón rojo.

Dziennik

3 marzec 2019 - II etap 5 dniowej chemii zakończony

5 luty 2019 - Wdrożyliśmy leczenie marihuaną leczniczą (CBD+THC). Jesteśmy pod kontrolą ośrodka w Koninie.

29 stycznia 2019 - Mama zakończyła radioterapię. W związku z zalegalizowaniem przez Polskę medycznej marihuany w chwili obecnej rozważamy skorzystanie z tej możliwości. Jej działanie jest potwierdzone w testach klinicznych. Zwiększa przeżycie, a przede wszystkim poprawia komfort życia osób chorych na glejaka.

29 grudnia 2018 - Mama zakończyła radioterapię.

10 grudnia 2018 - rozpoczęłam radio i chemioterapię.

Wypłaty (suma: 3391 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

28.05.2019 - 2240.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

13.06.2019 - 401.00 zł
- kategoria wydatków: usługi transportu chorego na badania, rehabilitację, terapię - do i z ośrodka medycznego, środki farmakologiczne

28.05.2019 - 750.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, środki farmakologiczne

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 10 361,00 zł

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 4 miesiące temu 2000 zł

Anonimowy 3 miesiące temu 1000 zł

Anonimowy 4 miesiące temu 1000 zł

Paweł Rybiński 4 miesiące temu 1000 zł

Filip 5 miesięcy temu 500 zł

Najnowsze darowizny

Anonimowy 1 miesiąc temu 150 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 10 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 80 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 100 zł

Anonimowy 2 miesiące temu 50 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem