Krystyna Osiecka

Krystyna Osiecka, Olsztyn

Numer skarbonki: 110923
Chciałabym wygrać walkę z najbardziej złośliwym guzem mózgu.
zebrano:
48 517 zł
28%
cel zbiórki:
172 000 zł

Historia

Mam na imię Krysia i mam 65 lat. Jestem szczęśliwą żoną, mamą i babcią. 8 lat temu straciłam syna w wyniku nieszczęśliwego wypadku i jako matka przeżyłam ogromną tragedię. Dzięki wsparciu moich bliskich dopiero po kilku latach złapałam wiatr w żagle i zaczęłam po prostu żyć. Będąc na emeryturze głównie zajmowałam się moimi wnukami, uczęszczałam na fitness, uczyłam się angielskiego oraz zajmowałam się ogródkiem na działce.

Kiedy życie zaczęło się układać, trafiłam do szpitala z podejrzeniem udaru. Niestety, po pełnej diagnozie okazało się, że mam guza mózgu w prawym płacie ciemieniowym. Guz na  szczęście okazał się operacyjny, niestety nie został wycięty w całości. Jak wynika z kolejnego rezonansu magnetycznego: „obraz MR budzi podejrzenie resztkowej masy guza 7x8 mm."

Po powrocie do domu mąż i rodzina przeżyli traumę, ponieważ przez pierwsze 3 tygodnie walczyliśmy z ustabilizowaniem padaczki i brakiem mojej empatii.

Po dwóch tygodniach od operacji otrzymałam wynik histopatologiczny. Był to: GLEJAK WIELOPOSTACIOWY IV STOPNIA. Jest to najbardziej agresywny i najbardziej złośliwy ze wszystkich guzów. Po jego zdiagnozowaniu rokowania nie napawają optymizmem. Jego naciekający charakter sprawia, że jest on zwykle trudny do usunięcia w całości. Przeszłam leczenie radio i chemioterapię (6 cykli) dodatkowo wdrożyła leczenie marihuaną leczniczą. Leczenie było trudne nie będę ukrywać.... ale najważniejsze że jestem. Zdążyłam zobaczyć jak moja wnuczka stawia pierwsze kroki, jak wnuczek strzela gole dla babci, powiedzieć słowo kocham do najbliższych. We wrześniu 2019 rezonans nie wykazał wznowy. Była to najlepsza wiadomość jaką można usłyszeć. Uzyskałam czas dla mojej rodziny, na uzbieranie środków na leczenie. Nawet jakimś cudem odrosły mi włosy. Dzięki Waszej pomocy finansowej, duchowej przetrwałam ten rok. Nie poddajemy się. W lutym kolejny rezonans i zobaczymy czy los okaże się dla mnie łaskawy. Cały czas mam nadzieję że uda mi się przechytrzyć mój los.

Wspólnie z rodziną znaleźliśmy informacje na temat leczenia guzów mózgu za pomocą terapii NanoTherm w Niemczech, która może przedłużyć mi życie. Terapia NanoTherm®, jest terapią dedykowaną pacjentom cierpiącym z powodu guzów mózgu. Terapia ta działa na guzy od wewnątrz i może być ona stosowana jako monoterapia lub być łączona z chemioterapią i/lub radioterapią w celu wzmocnienia skuteczności tych metod leczenia.

Terapia NanoTherm® polega na wstrzyknięciu do guza płynu o właściwościach magnetycznych, który następnie rozgrzewany jest za pomocą bardzo szybko zmieniającego się pola magnetycznego. W wyniku działania powstałego ciepła, komórki nowotworowe zostają zniszczone lub uwrażliwione na dalsze metody leczenia takie jak radioterapia i/lub chemioterapia, dzięki czemu ich skuteczność wzrasta.

Więcej informacji na temat terapii na stronie:

https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html

Koszt terapii to ok. 40 tys. euro. Nie jestem w stanie wraz z rodziną pokryć kosztów leczenia. Utrzymuję się wyłącznie z mojej emerytury. Nigdy nikogo nie prosiłam o pieniądze, jednak w tej sytuacji walka o kolejny dzień życia nie zna wstydu. Chciałabym zobaczyć jak moje wnuki dorastają, cieszyć się życiem i móc kochać moich bliskich.

Bardzo proszę o wsparcie finansowe w jakiejkolwiek kwocie, każda złotówka może przedłużyć mi życie. Chcemy być na wszystko gotowi ażeby po prostu mieć moc życia.

Darowizny na rzecz leczenia Krystyny można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Wspomóż" w niebieskim prostokącie.

My name is Krysia and I am 65 years old. I am a happy wife, mother and grandmother. Eight years ago I lost my son as a result of an unfortunate accident and as a mother I experienced a huge tragedy. Thanks to the support of my relatives, it took me a few years to catch the wind in my sails and just started living. When I retired, I mainly looked after my grandchildren, attended fitness, studied English and dealt with the garden on the plot.

When life began to fall into place, I came to the hospital with a suspected stroke. Unfortunately, after a full diagnosis, it turned out that I had a brain tumor in the right parietal lobe. Fortunately, the tumor turned out to be operative, but unfortunately it was not completely removed. According to the next magnetic resonance imaging: "MR image raises suspicion of a residual tumor mass of 7x8 mm."
After returning home, my husband and family experienced a trauma, because for the first 3 weeks we fought to stabilize epilepsy and lack of my empathy.

Two weeks after the surgery, I received a histopathological result. It was: 4th grade MULTI-STAGE GLUE. It is the most aggressive and most malignant of all tumors. After diagnosis, the prognosis is not optimistic. Its infiltrative nature makes it usually difficult to remove completely. I underwent radio and chemotherapy (6 cycles) additionally implemented treatment with medicinal cannabis and dpd oils. The treatment was difficult I will not hide .... but the most important thing is that I am. I managed to see my granddaughter take its first steps, how the grandson scores goals for grandmother, say the word love for loved ones. In September 2019, the resonance showed no recurrence. It was the best news you could hear. I gained time for my family to collect funds for treatment. Somehow my hair grew back. Thanks to your financial and spiritual help, I survived this year. We never give up. In February, another resonance and we will see if fate will be gracious to me. I hope all the time that I can outsmart my fate.

Together with my family, we found information on how to treat brain tumors with NanoTherm therapy in Germany, which can extend my life. NanoTherm® therapy is a therapy dedicated to patients suffering from brain tumors. This therapy works on tumors from the inside and can be used as monotherapy or combined with chemotherapy and / or radiation to enhance the effectiveness of these treatments.

NanoTherm® therapy involves the injection of fluid with magnetic properties into the tumor, which is then warmed up using a very rapidly changing magnetic field. As a result of the heat generated, the cancer cells are destroyed or sensitized to further treatment methods such as radiation and / or chemotherapy, due to which their effectiveness increases.
More information about the therapy on the website:
https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html

The cost of therapy is approx. 40 thousand euro. I cannot cover the costs of treatment with my family. I make a living solely from my pension. I have never asked anyone for money, but in this situation the fight for another day of life knows no shame. I would like to see my grandchildren grow up, enjoy life and be able to love my loved ones.

I am asking for financial support in any amount, every zloty can extend my life. We want to be ready for anything just to have the power of life.

Mein Name ist Krysia und ich bin 65 Jahre alt. Ich bin eine glückliche Frau, Mutter und Großmutter. Vor acht Jahren habe ich meinen Sohn durch einen unglücklichen Unfall verloren und als Mutter eine große Tragödie erlebt. Dank der Unterstützung meiner Verwandten brauchte ich einige Jahre, um den Wind in meinen Segeln zu fangen und fing gerade an zu leben. Als ich in Rente ging, kümmerte ich mich hauptsächlich um meine Enkelkinder, besuchte Fitness, lernte Englisch und kümmerte mich um den Garten auf dem Grundstück.

Als das Leben begann, kam ich mit einem Verdacht auf einen Schlaganfall ins Krankenhaus. Leider stellte sich nach einer vollständigen Diagnose heraus, dass ich einen Gehirntumor im rechten Parietallappen hatte. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Tumor operativ war, aber leider wurde er nicht vollständig entfernt. Nach der nächsten Magnetresonanztomographie: "MR-Bild lässt den Verdacht auf eine Tumorrestmasse von 7x8 mm aufkommen."

Nach meiner Rückkehr hatten mein Mann und meine Familie ein Trauma, weil wir in den ersten drei Wochen darum kämpften, die Epilepsie und meinen Mangel an Empathie zu stabilisieren.

Zwei Wochen nach der Operation erhielt ich ein histopathologisches Ergebnis. Es war: 4. Klasse MEHRSTUFIGER KLEBER. Es ist der aggressivste und bösartigste aller Tumoren. Nach der Diagnose ist die Prognose nicht optimistisch. Seine infiltrative Natur macht es normalerweise schwierig, es vollständig zu entfernen. Ich unterzog mich einer Radio- und Chemotherapie (6 Zyklen) und führte zusätzlich eine Behandlung mit medizinischem Cannabis und DPD-Ölen durch. Die Behandlung war schwierig Ich werde mich nicht verstecken ... aber das Wichtigste ist, dass ich es bin. Ich habe es geschafft, meine Enkelin die ersten Schritte machen zu sehen, wie der Enkel Tore für die Großmutter erzielt, das Wort Liebe für die Lieben. Im September 2019 zeigte die Resonanz keine Wiederholung. Es war die beste Nachricht, die Sie hören konnten. Ich gewann Zeit für meine Familie, um Geld für die Behandlung zu sammeln. Irgendwie sind meine Haare nachgewachsen. Dank Ihrer finanziellen und spirituellen Hilfe habe ich dieses Jahr überlebt. Wir geben nicht auf. Im Februar eine weitere Resonanz und wir werden sehen, ob das Schicksal mir gnädig sein wird. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ich mein Schicksal austricksen kann.

Gemeinsam mit meiner Familie haben wir in Deutschland Informationen zur Behandlung von Hirntumoren mit der NanoTherm-Therapie gefunden, die mein Leben verlängern können. Die NanoTherm®-Therapie ist eine Therapie für Patienten mit Hirntumoren. Diese Therapie wirkt bei Tumoren von innen und kann als Monotherapie oder in Kombination mit Chemotherapie und / oder Bestrahlung angewendet werden, um die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu verbessern.

Bei der NanoTherm®-Therapie wird eine Flüssigkeit mit magnetischen Eigenschaften in den Tumor injiziert, der dann mit einem sich sehr schnell ändernden Magnetfeld erwärmt wird. Durch die erzeugte Wärme werden die Krebszellen zerstört oder für weitere Behandlungsmethoden wie Bestrahlung und / oder Chemotherapie sensibilisiert, wodurch ihre Wirksamkeit steigt.
Weitere Informationen zur Therapie auf der Website:
https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html

Die Kosten für die Therapie betragen ca. 40.000 Euro. Ich kann die Behandlungskosten mit meiner Familie nicht decken. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt ausschließlich mit meiner Rente. Ich habe noch nie jemanden um Geld gebeten, aber in dieser Situation kennt der Kampf um einen anderen Lebenstag keine Schande. Ich möchte meine Enkelkinder aufwachsen sehen, das Leben genießen und meine Lieben lieben können.
Ich bitte um finanzielle Unterstützung in jeder Höhe, jeder Zloty kann mein Leben verlängern. Wir wollen zu allem bereit sein, nur um die Kraft des Lebens zu haben.

Mi nombre es Krysia y tengo 65 años. Soy una feliz esposa, madre y abuela. Hace ocho años perdí a mi hijo como resultado de un desafortunado accidente y como madre experimenté una gran tragedia. Gracias al apoyo de mis parientes, me tomó unos años atrapar el viento en mis velas y comencé a vivir. Cuando me jubilé, cuidaba principalmente a mis nietos, hacía ejercicio, estudiaba inglés y me ocupaba del jardín en la parcela.

Cuando la vida comenzó a encajar, llegué al hospital con una sospecha de accidente cerebrovascular. Desafortunadamente, después de un diagnóstico completo, resultó que tenía un tumor cerebral en el lóbulo parietal derecho. Afortunadamente, el tumor resultó operativo, pero desafortunadamente no se extirpó por completo. Según la siguiente imagen de resonancia magnética: "La imagen de RM genera sospecha de una masa tumoral residual de 7x8 mm".
Después de regresar a casa, mi esposo y mi familia experimentaron un trauma, porque durante las primeras 3 semanas luchamos para estabilizar la epilepsia y la falta de empatía.

Dos semanas después de la cirugía, recibí un resultado histopatológico. Fue: PEGAMENTO MULTI-ETAPA de 4to grado. Es el más agresivo y más maligno de todos los tumores. Después del diagnóstico, el pronóstico no es optimista. Su naturaleza infiltrativa generalmente hace que sea difícil de eliminar por completo. Me sometí a un tratamiento de radio y quimioterapia (6 ciclos), además, implementé un tratamiento con cannabis medicinal y aceites dpd. El tratamiento fue difícil, no lo ocultaré ... pero lo más importante es que lo soy. Logré ver a mi nieta dar sus primeros pasos, cómo el nieto marca goles para la abuela, dice la palabra que amo para los seres queridos. En septiembre de 2019, la resonancia no mostró recurrencia. Fue la mejor noticia que pudiste escuchar. Gané tiempo para que mi familia recaudara fondos para el tratamiento. De alguna manera mi cabello volvió a crecer. Gracias a su ayuda financiera y espiritual, sobreviví este año. No nos rendimos En febrero, otra resonancia y veremos si el destino será amable conmigo. Espero todo el tiempo que pueda ser más astuto que mi destino.
Junto con mi familia, encontramos información sobre cómo tratar los tumores cerebrales con la terapia NanoTherm en Alemania, que puede prolongar mi vida. La terapia NanoTherm® es una terapia dedicada a pacientes que sufren de tumores cerebrales. Esta terapia funciona en tumores desde el interior y puede usarse como monoterapia o combinada con quimioterapia y / o radiación para mejorar la efectividad de estos tratamientos.

La terapia con NanoTherm® implica la inyección de líquido con propiedades magnéticas en el tumor, que luego se calienta utilizando un campo magnético que cambia muy rápidamente. Como resultado del calor generado, las células cancerosas se destruyen o sensibilizan a otros métodos de tratamiento como la radiación y / o la quimioterapia, por lo que aumenta su efectividad.
Más información sobre la terapia en el sitio web:
https://www.magforce.com/pl/patienten/informacje-o-terapii-nanotherm.html

El costo de la terapia es de aproximadamente 40 mil. euros. No puedo cubrir los costos del tratamiento con mi familia. Me gano la vida únicamente con mi pensión. Nunca le he pedido dinero a nadie, pero en esta situación la lucha por otro día de vida no tiene vergüenza. Me gustaría ver crecer a mis nietos, disfrutar de la vida y poder amar a mis seres queridos.

Estoy pidiendo apoyo financiero en cualquier cantidad, cada zloty puede extender mi vida. Queremos estar preparados para cualquier cosa solo para tener el poder de la vida.

Galeria

Dziennik

3 marzec 2019 - II etap 5 dniowej chemii zakończony

5 luty 2019 - Wdrożyliśmy leczenie marihuaną leczniczą (CBD+THC). Jesteśmy pod kontrolą ośrodka w Koninie.

29 stycznia 2019 - Mama zakończyła radioterapię. W związku z zalegalizowaniem przez Polskę medycznej marihuany w chwili obecnej rozważamy skorzystanie z tej możliwości. Jej działanie jest potwierdzone w testach klinicznych. Zwiększa przeżycie, a przede wszystkim poprawia komfort życia osób chorych na glejaka.

29 grudnia 2018 - Mama zakończyła radioterapię.

10 grudnia 2018 - rozpoczęłam radio i chemioterapię.

Wypłaty (suma: 20421.06 zł)

Zebrane środki zostały wykorzystane na następujące wydatki:

10.12.2021 - 3627.90 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

02.11.2021 - 941.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne, inne

23.08.2021 - 1255.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

29.04.2021 - 927.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

15.02.2021 - 1232.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

21.09.2020 - 1075.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

16.06.2020 - 1226.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

09.01.2020 - 1009.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

12.11.2019 - 2460.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

08.10.2019 - 246.16 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

20.08.2019 - 1394.00 zł
- kategoria wydatków: transport, środki farmakologiczne

28.05.2019 - 2240.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

13.06.2019 - 401.00 zł
- kategoria wydatków: transport, środki farmakologiczne

24.06.2019 - 1637.00 zł
- kategoria wydatków: środki farmakologiczne

28.05.2019 - 750.00 zł
- kategoria wydatków: konsultacje medyczne, środki farmakologiczne

Do dyspozycji podopiecznego pozostało: 28 096,64 zł

Wspierający

Największe darowizny

Anonimowy 2 lata temu 6199 zł

Anonimowy 1 rok temu 3922 zł

Anonimowy 2 lata temu 2121 zł

Anonimowy 2 lata temu 2000 zł

Anonimowy 1 rok temu 1650 zł

Anonimowy 2 lata temu 1076 zł

Anonimowy 2 lata temu 1000 zł

Anonimowy 2 lata temu 1000 zł

Paweł Rybiński 2 lata temu 1000 zł

Anonimowy 2 lata temu 611 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem