Paweł Nogaj

Paweł Nogaj, Poznań

Numer skarbonki: 111139
Chemia pomogła, chcę walczyć dalej.
zebrano:
1 568 zł
3%
cel zbiórki:
40 000 zł

Historia

Nigdy nie paliłem papierosów, a mimo to w  marcu 2019 po serii badań zdiagnozowano u mnie nietypowy, bardzo rzadki typ nowotworu wielokomórkowy rak neuroendokrynny płuca w stopniu IV. Właśnie zakończyłem ostatni zaplanowany cykl chemioterapii, której celem było zwalczenie guza neuroendokrynnego na płucu i jego przerzutu do wątroby. Pierwszy ciężki etap kuracji mam już za sobą. Dzięki wsparciu moich najbliższych i przyjaciół udało mi się przetrwać ten czas. Jestem optymistycznie nastawiony do życia, wyniki ostatnich badań po terapii wyglądają również bardzo obiecująco (rozsiew nowotworu został zmniejszony). 

Teraz czas na to, by przystąpić do dalszej kuracji. Przede mną kilkumiesięczna rekonwalescencja i obserwacja efektów zastosowanej kuracji. Ten czas chcę spożytkować między innymi na zebranie środków na dalsze leczenie. Optymizmem napawa fakt, że ciągle powstają nowe leki, metody leczenia i zewsząd płyną informacje o ich coraz lepszej skuteczności. I wiecie co? To mnie jeszcze bardziej pozytywnie nakręca! Celem mojej zbiórki jest zdobycie środków na innowacyjną formę immunoterapii lekiem Nivolumab. Koszt takiego leczenia, to w przybliżeniu miesięcznie 40 000 PLN. 

Kwota zawrotna, dla mnie i moich najbliższych nieosiągalna. Każda pomoc jest dla mnie bardzo wartościowa.  Te ostatnie pół roku było niesamowite dla mnie. Dobre słowo, spotkanie z życzliwymi lekarzami i pielęgniarkami, korespondencja ze specjalistami z całego świata. Wszyscy bezinteresowni, bardzo dobrze do mnie nastawieni. To bardzo mi pomaga. Chce mi się bardzo działać dalej i nieśmiało prosić Was o wsparcie, te finansowe, jak i duchowe. Dziękuję Wam bardzo.

Darowizny na rzecz leczenia Pawła można przekazywać za pomocą płatności on-line, karty płatniczej, PayPal lub tradycyjnego przelewu. Aby dokonać wpłaty, kliknij powyżej na czerwony przycisk "Pomóż" w niebieskim prostokącie. 

I never smoke cigarettes, but nevertheless in March 2019, after a series of tests, I was diagnosed with an unusual, very rare type of cancer of the IV stage of large cell neuroendocrine lung cancer. I have just finished the last planned cycle of chemotherapy, which was aimed at fighting the neuroendocrine tumor on the lung and its metastasis to the liver. The first hard stage of treatment is already behind me. Thanks to the support of my family and friends, I managed to survive this time. I am optimistic about life, the results of recent research after therapy also look very promising (tumor spread has been reduced).

Now it's time to proceed with further treatment. Few months of convalescence and observation of the effects of the applied treatment ahead of me. I want to spend this time, among other things, to raise funds for further treatment. It is optimistic that new drugs, treatments are constantly being developed, and information about their ever-increasing effectiveness is flowing from everywhere. And you know what ...? It drives me even more positively! The purpose of my collection is to get funds for an innovative form of immunotherapy and supportive treatment, strengthening the body's immunity. The cost of such treatment is approximately PLN 40,000 per month (about 10 000 EURO).

A staggering amount, unattainable for me and for my loved ones. Any help is very valuable to me. The last six months were amazing to me. A good word, a meeting with friendly doctors and nurses, correspondence with specialists from around the world. All selfless, very well-disposed towards me. It helps me a lot. I want to keep going and shyly ask you for financial and spiritual support. Thank you very much.

Ich habe noch nie Zigaretten geraucht, und im März 2019 wurde bei mir nach einer Reihe von Tests eine ungewöhnliche, sehr seltene Krebsart des mehrzelligen neuroendokrinen Lungenkrebses im Stadium IV diagnostiziert. Ich habe gerade den letzten geplanten Zyklus der Chemotherapie abgeschlossen, der darauf abzielte, den neuroendokrinen Tumor in der Lunge und seine Metastasierung in der Leber zu bekämpfen. Die erste schwere Phase der Behandlung liegt bereits hinter mir. Dank der Unterstützung meiner Verwandten und Freunde konnte ich diesmal überleben. Ich sehe das Leben optimistisch, die Ergebnisse der jüngsten Forschung nach der Therapie sehen ebenfalls vielversprechend aus (die Tumorausbreitung wurde verringert).

Jetzt ist es Zeit, mit der weiteren Behandlung fortzufahren. Vor mir ein paar Monate der Genesung und Beobachtung der Auswirkungen der angewandten Behandlung. Ich möchte diese Zeit unter anderem dazu verwenden, Mittel für die weitere Behandlung aufzubringen. Es ist optimistisch, dass ständig neue Medikamente und Behandlungsmethoden entwickelt werden und Informationen über ihre immer größere Wirksamkeit von überall her kommen. Und weißt du was ...? Das treibt mich noch positiver an! Der Zweck meiner Sammlung ist es, Mittel für eine innovative Form der Immuntherapie und unterstützenden Behandlung zu erhalten, um die Immunität des Körpers zu stärken. Die Kosten für eine solche Behandlung betragen ca. 40.000 PLN pro Monat (10 000 Euro)

Eine erstaunliche Menge, die für mich und meine Lieben unerreichbar ist. Jede Hilfe ist für mich sehr wertvoll. Die letzten sechs Monate waren für mich erstaunlich. Ein gutes Wort, Treffen mit freundlichen Ärzten und Krankenschwestern, Korrespondenz mit Spezialisten aus der ganzen Welt. Ganz selbstlos, mir gegenüber sehr wohlgesinnt. Das hilft mir sehr. Ich möchte weitermachen und Sie schüchtern um finanzielle und spirituelle Unterstützung bitten. Vielen Dank.

 

 

 

Nunca he fumado cigarrillos y, sin embargo, en marzo de 2019, después de una serie de pruebas, me diagnosticaron un tipo de cáncer inusual y muy raro de cáncer de pulmón neuroendocrino multicelular en estadio IV. Acabo de terminar el último ciclo planificado de quimioterapia, cuyo objetivo era combatir el tumor neuroendocrino en el pulmón y su metástasis en el hígado. La primera etapa difícil del tratamiento ya está detrás de mí. Gracias al apoyo de mis familiares y amigos, logré sobrevivir esta vez. Soy optimista sobre la vida, los resultados de investigaciones recientes después de la terapia también parecen muy prometedores (se ha reducido la propagación del tumor).

Ahora es el momento de continuar con el tratamiento adicional. Delante de mí, algunos meses de convalecencia y observación de los efectos del tratamiento aplicado. Quiero pasar este tiempo, entre otras cosas, para recaudar fondos para un tratamiento adicional. Es optimista que nuevos medicamentos, tratamientos se desarrollen constantemente y que la información sobre su eficacia cada vez mayor fluya de todas partes. ¿Y sabes qué ...? ¡Me conduce aún más positivamente! El propósito de mi colección es obtener fondos para una forma innovadora de inmunoterapia y tratamiento de apoyo, fortaleciendo la inmunidad del cuerpo. El costo de dicho tratamiento es de aproximadamente 40,000 PLN por mes (10 000 EURO).

Una cantidad asombrosa, inalcanzable para mí y mis seres queridos. Cualquier ayuda es muy valiosa para mí. Los últimos seis meses fueron increíbles para mí. Una buena palabra, una reunión con médicos y enfermeras amigables, correspondencia con especialistas de todo el mundo. Todo desinteresado, muy bien dispuesto hacia mí. Me ayuda mucho Quiero seguir adelante y pedirle tímidamente apoyo financiero y espiritual. Muchas gracias!

Wspierający

Najnowsze darowizny

Anonimowy 8 miesięcy temu 11 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 56 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 104 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 46 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 70 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 82 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 30 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 44 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 29 zł

Anonimowy 8 miesięcy temu 46 zł

Ta strona korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcejRozumiem